Del

Robotintegration

Kursusansvarlig

Jakob Olrik

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Teknisk design samt Automatik og elektroteknik anbefales. 

Formål

Formålet med kurset er at give den studerende praktisk og teoretisk erfaring med integration af robotter. Den studerende lærer om robottyper, programmering og sikkerhed. Derudover opnår den studerende forståelse for robottens potentiale ift. samarbejde med mennesker og økonomi.

Indhold

 • Robottyper
 • Robotprogrammering
 • Sikkerhedssystemer
 • Test og dataopsamling
 • Udvikling af hjælpeudstyr

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Robottyper, herunder kollaborative robotter
 • Anvendelsesområder
 • Programmering af robotter i relevante sprog
 • Økonomisk betragtning ift. robotintegration
 • Robotsikkerhed
 • Gripper og fixtur design

Færdigheder

 • Udvælge relevante samt dimensionere robottyper til en praksisnær problemstilling
 • Foretage test og indkøring af robotter, herunder simpel programmering
 • Analysere og vurdere behovet for robotter, herunder økonomiske betragtning
 • Kunne udvælge passende sikkerhedsforanstaltninger ift. installering af robotter i praksis
 • Udvikle produkttilpasset hjælpeudstyr til robotter via 3D print

Kompetencer

 • Arbejde med robotløsninger i projektrelateret opgaver
 • Kommunikere med andre faggrupper om robotløsninger
 • Selvstændigt at foretage simple funktionstest og digitale simuleringer af robotters bevægelsesmønster 

Undervisningsform

Holdundervisning, opgaveløsning og laboratoriearbejde

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projektrapport, og eventuelle prototyper og forsøgsopstillinger.
 • Mundtlig prøve, hvor hver gruppe deltager samlet. Gruppen præsenterer først samlet deres projekt (15 min.). Herefter udspørges de studerende individuelt. Den individuelle prøves varighed: 15 min. pr. studerende. 

Tilladte hjælpemidler: Projektrapport. Eventuelle prototyper og forsøgsopstillinger

I den endelige bedømmelse tages udgangspunkt i en helhedsvurdering af projektet i forbindelse med den individuelle præstation.

Censur

Intern

Bedømmelse

7-trinsskalaen