Del

Projekt 5 - Industri 4.0

Kursusansvarlig

Jakob Olrik

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

10

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Projekt 1, 2 og 3 anbefales

Formål

Formålet med kurset er, at give den studerende praktisk og teoretisk erfaring med Industri 4.0 begrebet. Den studerende bliver trænet i konstant at søge nyeste viden inden for fagområdet, da Industri 4.0 er at betragte som den næste teknologiske bølge, med begrænset viden og opsamlet erfaring.

Samtidig skal den studerende opnå kompetencer til at arbejde projektorienteret, anvende digitale værktøjer til simulering af produkter og produktion i praksisnær problemstilling. Herunder evner til at eksperimentere, styre, designe, udføre og dokumentere projektet på et højt niveau, under inddragelse af tidligere kursers projektmetoder.

Indhold

Den studerende skal via et tværfaglig projekt, indeholdende elementer fra 5. semesters fagområder, selvstændigt sætte sig ind i Industri 4.0 begrebet og dets anvendelsesmuligheder i en eksperimenterende opgave. I opgaven indgår: Opbygning af en prototype model med afsæt i praksisnær produktion, samt valg af sensorer til dataopsamling og senere tolkning af data med henblik på forudsigelse af optimeringsmuligheder. Derudover indgår 3D printteknologi og robotintegration for træning i en af fremtidens produktionsformer.

Interdisciplinært projektarbejde mellem IT, robotstyring og klassiske maskiningeniørdiscipliner. Projektarbejdet vil træne den studerende i udviklingsarbejde med inddragelse af andre fagområder.  

Industri 4.0

 • Begrebsteori om Industri 4.0
 • Digitale tvillinger og produktionsteknik
 • Intelligent mekanik
 • Test og dataopsamling

Projektarbejde og formidling

 • Udviklingsmodeller efter Industri 4.0 principper og projektfaser  
 • Projektarbejde med fokus på nye produktionsformer, deres mål, organisering og planlægning
 • Interdisciplinært teamarbejde
 • Systematisk vidensøgning i litteratur og relevante fora
 • Rapportskrivning og projektpræsentation på højt niveau

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Industri 4.0 begrebet, herunder: IOT (internet of Things), Predictive maintenance, Smart sensors, Machine Learning, Big Data, Data visualization
 • Predictive maintenance anvendelsesområder og programmering.
 • Brug af eksisterende software løsninger til Predictive maintenance.

Færdigheder

 • Udvælge og indbygge sensorer til opsamling af relevant data i et eksisterende produktionsflow
 • Analysere data med henblik på forudsigelse af sensortyper og optimeringsmuligheder
 • Udføre risikovurdering på mulige fejlkilder (FMEA) ud fra digital simulering
 • Gennemføre test og afprøvning af mekanisk udstyr
 • Gennemføre faglig relevant viden søgning i litteratur og relevante fora
 • Udvælgelse af den sensorteknologi som vil føre til den hurtigste detektering af afvigelser i produktionen.

Kompetencer

 • Anvende relevante teknologier fra Industri 4.0 begrebet i en praksisnær sammenhæng
 • Selvopdatering med nyeste viden gennem hele kursusforløbet
 • Udarbejdelse af en tids- og projektplan for et relevant problem.
 • Samarbejde med en virksomhed om et praktisknært projektforløb
 • Kommunikere et projekts forløb samt resultater på relevante medier, eksempelvis sammendrag/rapport, video og animation

Undervisningsform

Holdundervisning, selvstændig vidensøgning, projektvejledning og laboratoriearbejde

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Opfyldelse af deltagelsespligten, som beskrevet i studieordningens del 2.4
 • Deltagelse i alle planlagte undervisningsaktiviteter med eksterne undervisere
 • Deltagelse i alle planlagte virksomhedsbesøg og laboratoriearbejde

Opfylder den studerende ikke kravet om deltagelsespligt kan han/hun ekskluderes fra sin projektgruppe og skal udføre et individuelt projekt. 

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projekt
 • Mundtlig prøve, hvor hver gruppe deltager samlet. Gruppen præsenterer først samlet deres projekt (15 min.). Herefter udspørges de studerende individuelt. Den individuelle prøves varighed: 15 min. pr. studerende. 

Tilladte hjælpemidler: Alle.

Den endelige bedømmelse vil være en helhedsvurdering af det afleverede projekt samt præstationen til den mundtlige prøve. 

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen