Del

Termodynamik

Kursusansvarlig

Laust Tophøj

Semesterplacering

Forår (13-ugers perioden)

ECTS

5

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurset Matematik 1 anbefales. 

Formål

Den studerende vil få grundlæggende viden om termodynamik og blive i stand til at udføre tilsvarende basale beregninger.

Indhold

Grundlæggende termodynamiske systemer. Tilstandsstørrelser, varme og arbejde. Tilstandsdiagrammer, udvidelsesarbejde og enthalpi. Første hovedsætning for åbne og lukkede systemer. Anden hovedsætning, kredsprocesser samt reversible og irreversible processer. Fasediagrammer, faseskift. Stoffers egenskaber og brug af tilstandstabeller og -diagrammer. Introduktion til gasblandinger, forbrænding og fugtig luft samt varmeledning og intern konvektion.

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

Vigtigste lovmæssigheder og begreber inden for termodynamikken, herunder: Termodynamikkens rolle, egenskaber ved rene stoffer, termodynamikkens første og anden lov, gas-kredsprocesser og forbrændingsmotorer, damp-kredsprocesser, statisk varmeledning, intern dreven konvektion, varmeveksling.

Færdigheder

  • Analysere et termodynamisk system og udvælge relevant teori mhp. at beregne relevante variable og kapaciteter.
  • Anvende termodynamiske beregninger til geometrisk dimensionering af et system eller til valg af standardkomponenter.
  • Beregne og afbilde processer for idealgasser og vanddamp.
  • Analysere vanddamps-kredsprocesser mhp. produktion af varme og arbejde.
  • Analysere Otto-kredsprocesser og forbrændingsmotorer.
  • Analysere opvarmning og nedkøling af en fluid, der strømmer igennem et rør, herunder brug den logaritmiske middeltemperatur.
  • Udføre opslag i relevante tabeller og diagrammer
  • Udføre generel energianalyse af varmevekslere.

Kompetencer

Blive i stand til at inkludere energiaspekter i mekaniske projekter, til at løse simple termodynamiske problemer og til at kommunikere med andre ingeniører om energiaspekter. 

Undervisningsform

Holdundervisning og opgaveregning

Forudsætninger for prøvedeltagelse

  • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige.

Prøve og hjælpemidler

  • Skriftlig prøve. Prøvens varighed: 4 timer.

Tilladte hjælpemidler: Alle. Dog ingen internetadgang.

Prøveformen ved omprøve: mundtlig prøve hvor kursets tillærte færdigheder demonstreres ved gennemregning af opgaver ved tavle.

Eksamensforudsætninger: som ved den ordinære prøve. Bedømmelse 7- trinskalaen. Ekstern censur.

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen