Del

Projekt 4 - Maskinkonstruktion og elektroteknik

Kursusansvarlig

Jakob Olrik

Semesterplacering

Forår (13-ugers perioden)

ECTS

15

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i kurserne Projekt 1, 2 og 3 anbefales. Kompetencer svarende til matematik 1 og mekanik er en forudsætning.

Formål

Formålet med kurset er at give den studerende en kobling mellem teori og praksis. Formålet er endvidere, at de studerende lærer projektarbejde gennem en struktureret tilgang til de enkelte delopgaver. Endelig er formålet, at kombinere elektriske komponenter, software og mekanik i et samlet mekatronik-projekt. 

Indhold

Kurset indeholder en række delprojekter. Første delprojekt handler om at identificere forbedringspunkter og definere nye specifikationskrav ud fra brugerkrav. Andet delprojekt involverer adskillelse og dokumentation af eksisterende maskiner i industrien. Dokumentationen foregår ved 3D CAD modellering og udarbejdelse af detailtegninger samt beskrivelse af anvendte metoder. Tredje del af projektet fokuserer på research og udvikling af ideer. Den fjerde og sidste del af projektet sigter mod at designe og integrere nye udvalgte maskinelementer med henblik på at udvide maskinernes funktionalitet. 

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at have opnået: 

Viden

 • Generel viden omkring maskinopbygning og konstruktionsdetaljer
 • Viden om fortolkning af brugerkrav til udarbejdelse af produktspecifikationer
 • Viden om identificering af standardkomponenter til anvendelse i et specifikt produktdesign
 • Viden om beregningsteknisk verifikation af sub-assemblies og enkeltkomponenter
 • Viden om specifikke standarder og protokoller ved maskinstyring

Færdigheder

 • Udvælge og indbygge sensorer til opsamling af relevant data
 • Analysere data med henblik på forudsigelse af optimeringsmuligheder
 • Anvende digital styrkeberegning i CAD til dimensionering og produktsimulering
 • Udføre risikovurdering på mulige fejlkilder
 • Gennemføre test og afprøvning af mekanisk udstyr
 • Gennemføre faglig relevant vidensøgning i litteratur og relevante fora
 • Praktiske færdigheder i forbindelse med adskillelse og samling af mekanik
 • Kvalitetssikring og kontrol af maskinelementer (mål, tolerancer, overfladebeskaffenhed, hårdhed m.m.)
 • Koble færdigheder inden for mekanik, elektronik og software

Kompetencer

 • Redegøre for og anvende CDIO-principper i praksisnær projektsammenhæng
 • Selvopdatering med nyeste viden gennem hele kursusforløbet
 • Udarbejdelse af en dynamisk tids- og projektplan
 • Samarbejde på tværs af faggrupper om et praksisnært projektforløb
 • Kommunikere et projekts forløb samt resultater på relevante medier, eksempelvis sammendrag/rapport, video og animation

Undervisningsform

Holdundervisning, selvstændig vidensøgning, projektvejledning og værkstedsarbejde

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Opfyldelse af deltagelsespligten, som beskrevet i studieordningens del 2.4
 • Deltagelse i alle planlagte undervisningsaktiviteter med eksterne undervisere
 • Deltagelse i alle planlagte virksomhedsbesøg og laboratoriearbejde

Opfylder den studerende ikke kravet om deltagelsespligt, kan han/hun ekskluderes fra sin projektgruppe og skal udføre et individuelt projekt. 

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projekt
 • Mundtlig prøve, hvor hver gruppe deltager samlet. Gruppen præsenterer først samlet deres projekt (25 min.). Herefter udspørges de studerende individuelt. Den individuelle prøves varighed: 15 min. pr. studerende. 

Tilladte hjælpemidler: Alle.

Den endelige bedømmelse vil være en helhedsvurdering af det afleverede projekt samt præstationen til den mundtlige prøve. 

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen