Del

Projekt 3 - Automatik, Elektronik og Programmering

Kursusansvarlig

Jakob Olrik

Semesterplacering

Efterår (13-ugers perioden)

ECTS

15

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk

Forudsætninger

Adgangskrav for uddannelsen til diplomingeniør i maskinteknologi

Formål

Kurset skal give den studerende en grundlæggende forståelse for pneumatik, hydraulik og elektroteknik. Den studerende opnår komponentforståelse og bliver trænet i opbygning af forskellige styringsprincipper, herunder PLC programmering og relæteknik.
Ydermere gennemgår de studerende undervisning i AC og DC komponenter, samt opbygning og dokumentation af elektriske kredsløb.

Indhold

Introduktion til Programmering i praksis

 • Programmeringssprog: Relevant programmerings sprog, Ladder og Logikdiagrammer
 • Anvendelse af udviklingsmiljø til programmeringssproget
 • Anvendelse af aritmetiske og logiske operatorer, forgreninger og ”løkker”<s> </s>
 • Organisering af kode ved hjælp af scripts og funktioner.
 • Udarbejdelse af teknisk dokumentation.
 • Grafisk visualisering af data i PLC

Automation

 • Industrielle styringssystemer
 • Hardware komponenter til automatisering og processtyring
 • Materialetransportsystemer
 • Enkelt stations produktionsceller
 • Automatiserede produktionslinjer og montagelinjer
 • Styringssystemer, herunder mekanisk-, relæ-, og PLCstyring
 • Elektriske systemer, kredsløb og dokumentation
 • Sikkerhedssystemer

Læringsmål

Viden
Den studerende vil efter kurset opnå viden om:

 • Forklare basale principper inden for programmering
 • Designe og implementere programmer til løsning af simple ingeniørmæssige automations problemer.
 • Anvende programmeringssprogets udviklingsmiljø og brugergrænseflade.
 • Anvende variable af forskellig type og udføre simple beregninger.
 • Organisere kode ved hjælp af scripts og funktioner.
 • Anvende funktioner fra eksisterende programbiblioteker.
 • Visualisere data og information grafisk samt deling af data.
 • Gøre rede for de elementer der indgår i automatiserede systemer (Elektrisk, Pneumatiske, Hydrauliske).
 • Beskrive de forskellige styringssystemer og deres anvendelse
 • Forstå fordele og ulemper ved automation generelt
 • Forstå, hvordan styring og regulering af en automation station fungerer.
 • Gennemføre programmering af en PLC ud fra fysiske styringsopgaver (Elektrisk, Pneumatiske, Hydrauliske).
 • Forklare, hvordan en serieproduktion kan automatiseres.
 • Vurdere hvilke forudsætninger der skal være til stede for valg af et givet automatiseringsniveau.
 • Gøre rede for hvilken indflydelse automatisering har på en virksomhedsstyring af produktionen og effektiviteten af denne.
 • Beskrive funktionsmetoder for forskellige automatiserede løsninger og hvad disse kræver af støttesystemer.
 • Beskrive komponenter og systemer i automatiserede løsninger.
 • Elektriske styringssystemer med relæteknik og PLC.
 • Skrive teknisk dokumentation, Herunder dokumentation af program kode, nøgleskema, Ladder og logikdiagrammer samt sekventielle styringsformer.
 • Sikkerhedssystemer og værn.

Færdigheder

Den studerende vil efter kurset opnå færdigheder til at:

 • Kunne programmere simple programmer i relevant programmeringssprog.
 • Opsætning af udviklingsmiljøer til programmering i relevant programmeringssprog.
 • Udvælge de rette pneumatiske, hydrauliske og elektrotekniske komponenter til en opgave.
 • Opbygge, simulere, programmere og teste styringssystemer af mindre automatiske kredsløb.
 • Udarbejde, simulere og forstå el-dokumentation iht. relevante standarder.

Kompetencer

Den studerende vil efter kurset opnå kompetencer til at:

 • Med sikkerhed forstå hvilke automations løsninger der vil virke bedst til en given opgave.
 • Anvende automatikkomponenter i opbygningen af en maskinkonstruktion.
 • Kunne indgå i dialog om opbygning af et automationssystem med forskellige faggrupper.
 • Bygge videre på den opnåede viden i mere avancerede kurser

Undervisningsform

Holdundervisning, workshops, laboratorie, projekt- og gruppearbejde

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Godkendelse af alle skriftlige afleveringer

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projektrapport, og eventuelle prototyper og forsøgsopstillinger.
 • Mundtlig prøve, hvor hver gruppe deltager samlet. Gruppen præsenterer først samlet deres projekt (15 min.). Herefter udspørges de studerende individuelt. Den individuelle prøves varighed: 15 min. pr. studerende. 

Tilladte hjælpemidler: Projektrapport. Eventuelle prototyper og forsøgsopstillinger

I den endelige bedømmelse tages udgangspunkt i en helhedsvurdering af projektet i forbindelse med den individuelle præstation.

 

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen