Del

Projekt 2 - Maskinkonstruktion

Kursusansvarlig

Per Bigum

Semesterplacering

Efterår (13- + 3-ugers perioden)

ECTS

15

Undervisningssprog

Dansk

Kursustype

Obligatorisk  

Forudsætninger

Kompetencer svarende til deltagelse i Projekt 1 Produktudvikling. 

Formål

Parallelt med en ingeniørmæssig teknisk udfordring, er det kursets formål at give de studerende en grundig forståelse for virksomheders opbygning, kompetencer og organisatoriske struktur, set fra et ingeniørmæssigt perspektiv.

Efter endt kursus vil den studerende have opnået en forståelse og fortrolighed for arbejdsgange og rutiner i en virksomhed, og dermed kunne bidrage aktivt i forbindelse med projektopgaver.

Indhold

Den studerende skal kunne bidrage i et team til løsning af en relativ kompleks teknisk opgave med Konstruktion, herunder dimensionering af kritiske dele i konstruktionen, samt teknisk dokumentation af løsningsforslaget. Derudover relevante produktudviklingsmodeller, samt dokumentere hele projektforløbet efter CDIO´s faser, videnskabelig arbejdsmetode og under hensyntagen til FN’s verdensmål.  

Læringsmål

Den studerende forventes efter at have gennemført kurset at kunne: 

Viden

 • Viden om virksomheders opbygning og organisatoriske struktur
 • Projektledelse af mindre udviklingsprojekter
 • Projektstyring efter tidsplaner og relevante udviklingsmodeller

 • Indsigt i samarbejde med forskellige faggrupper
 • Kan konstruere og udarbejde teknisk dokumentation i CAD
 • Kan beskrive og dokumentere et udviklingsprojektforløb
 • Introduktion til ressourcestyring og projektøkonomi
 • Projektplan og projektjustering
 • Rapportskrivning

Færdigheder

 • Kan identificere en problemstilling og udarbejde løsningsforslag
 • Kan udarbejde en kravspecifikation og afgrænsning ud fra en praksisnær problemstilling, under hensyntagen til FN’s verdensmål
 • Anvende materialedata i forbindelse med dimensionering af statiske konstruktionselementer
 • Søge og udvælge standard maskinelementer
 • Udarbejde teknisk dokumentation med tolerancer efter GPS princippet
 • Forestå en kostpriskalkulation
 • Kommunikere et projekts forløb samt resultater på skrift og i tale 

Kompetencer

 • Anvende metodikken fra relevante udviklingsmodeller til løsning af en praktisknær udviklingsopgave
 • Kortlægge og udvælge fremstillingsmetoder og materialer ud fra et etisk og bæredygtigt perspektiv
 • Konstruere, dimensionere og styrkeberegne et projekt i relation til studieniveauet

Undervisningsform

Holdundervisning, workshops, virksomhedstilknyttet projekt og gruppearbejde.

Forudsætninger for prøvedeltagelse

 • Opfyldelse af deltagelsespligten, som beskrevet i studieordningens afsnit 2.4
 • Deltagelse i alle skemalagte værksteds- og virksomhedsbesøg
 • Deltagelse i alle skemalagte undervisningsaktiviteter med ekstern underviser

Opfylder den studerende ikke kravet om deltagelsespligt kan han/hun ekskluderes fra sin projektgruppe og skal udføre et individuelt projekt. 

Alt udføres og afleveres efter retningslinjer angivet af den kursusansvarlige

Prøve og hjælpemidler

 • Aflevering af projektrapport
 • Mundtlig prøve, hvor hver gruppe deltager samlet. Gruppen præsenterer først samlet deres projekt (15 min.). Herefter udspørges de studerende individuelt. Den individuelle prøves varighed: 15 min. pr. studerende. 

Tilladte hjælpemidler: Projektrapport. Ingen internetadgang.

I den endelige bedømmelse tages udgangspunkt i en helhedsvurdering af projektet i forbindelse med den individuelle præstation.

Censur

Ekstern

Bedømmelse

7-trinsskalaen