Del

Evaluering af undervisningen

I Absalon evaluerer vi og følger op på undervisningen systematisk. Vi anvender et kort spørgeskema og har yderligere kvalificerende dialog på alle holdene. Vi har udviklet en fælles metode, som alle undervisere skal følge.

Formålet med evalueringen er, at kvalitetssikre og -udvikle undervisningen via systematisk dialog mellem undervisere og de studerende.

Derfor skal du svare på evalueringerne!

Målet er, at dine perspektiver og ønsker bliver hørt, og at du løbende understøttes i refleksion over egen indsats, læringsbehov mv., begge dele med henblik på at sikre den bedst mulige og mest engagerende undervisning og studieglæde.

Evalueringsproces

Ved afslutningen af hvert undervisningsforløb sender vi et spørgeskema til alle på holdet. På sidste undervisningsgang er der i skemaet sat 2 lektioner af til ”Opsamling og evaluering”. Her reflekterer I i dialog med jeres underviser over egen læring og hvad der kan forbedres i undervisningen. Der er også sat tid af til opsamling på undervisningen.

Spørgeskemaet
Spørgeskemaet er kort og stiller spørgsmål, som bl.a. er tilpasset efter, om der er tale om almindelig undervisning, praktik eller bachelorprojekt. Vi har testet spørgsmålene med studerende fra forskellige Absalon-uddannelser. Derudover er skemaet kvalificeret af bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut, som er ekspert i evalueringer i undervisningssektoren.
Evalueringssoftwaren Blue, som vi anvender, bruges af en lang række videregående uddannelses­institutioner i hele verden.
Alle data behandles fortroligt og lever op til GDPR-krav, som du kan læse mere om her.

Dialog på holdet om undervisningen
I Absalon sætter vi typisk en lektion af til mundtlig evaluering af undervisningen på holdet. Det sker inden vi har resultaterne af den skriftlige evaluering.  Resultaterne af den mundtlige evaluering sammenholder vi senere med resultaterne af spørgeskemaevalueringen.
I den mundtlige evaluering vil underviseren typisk spørge til, hvad der har fungeret godt i undervisningen og hvad der kan forbedres fremover. Målet er også, at du som studerende bliver mere bevidst om din egen læringsproces og hvad der skal til, for at du lærer mest muligt.

Rapport og opfølgning
Når den skriftlige evaluering er afsluttet, vil underviseren modtage en foreløbig rapport. Til denne rapport tilføjer underviseren egne bemærkninger, som vil inkludere eventuelle input fra den mundtlige evaluering på holdet. Derefter modtager I den endelige rapport.