Del

Praktisk information

Hvordan er kurset bygget op og hvornår afholdes det?

Kurset afholdes i perioden 27. sept. - 15. dec. 2021. I denne periode ligger der fem moduler, som afsluttes med forskellige aktiviteter. På den online kursusplatform ligger der en bred vifte af ressourcer, som du som kursusdeltager skal arbejde med løbende. Du kan tilgå kurset, som det passer i din hverdag. I kursusperioden vil kursets undervisere være til stede online på platformen. Underviserne vil sparre, hjælpe og facilitere kurset.

 

De fem moduler ligger således

 

27. sept. - 1. okt. 2021

Modul 1: I gang med Uddannelse & Job

Du får en introduktion til emnet Uddannelse & Job og arbejder med stereotyper i skolen.

 

4. - 15. okt. 2021

Modul 2: Det personlige valg

Mulighedsbevidsthed, uddannelses-horisonter og valg bliver til i fællesskaber. Du får viden om børn, unges – og voksnes – læreprocesser omkring uddannelse, arbejde og det at skabe sammenhængen mellem uddannelse og arbejde og den øvrige del af livet.

 

25. okt - 5. nov. 2021

Modul 3: Uddannelse, arbejdsmarked og arbejdsliv

Hvilke uddannelsesmuligheder har eleverne? Hvilke forståelser er der af ungdomsuddannelser? Hvordan er det danske arbejdsmarked struktureret? Hvad er et godt arbejdsmiljø og hvad betyder arbejdet for den enkelte?

 

8. - 19. nov. 2021

Modul 4: Aktiviteter, metoder og læremidler til Uddannelse & Job

Hvilke læremidler er der til Uddannelse & Job og hvordan kan man benytte dem til at lave inspirerende undervisningsaktiviteter? Hvordan kan man bruge andre unges erfaringer i undervisningen og hvordan kan man få det gode forældresamarbejde? Til slut i modulet udvikler du et konkret forløb eller tiltag til din praksis

 

6. - 15. dec. 2021

Modul 5:Klar til praksis?

Du præsenterer dine erfaringer med afprøvning eller diskussion af det forløb eller tiltag, du har udviklet. Du videreudvikler dit forløb eller tiltag kollaborativt med andre kursister.

 

Hvad koster det?

Kurset er gratis at deltage i.

Hvem er kurset for?

Kurset er for lærere, lærestuderende og pædagoger. Indholdet på kurset er rettet mod praksis, og det er muligt at bruge elementer af din egen praksis direkte i kurset og omvendt.

Hvem underviser på kurset?

Kursets undervisere er Rune Riberholt fra Københavns Professionshøjskole, KP (læs mere om Rune her) og Pernille Randi Skovhus fra VIA University College (læs mere om Randi her). 

Hvordan tilmelder man sig?

Du tilmelder dig kurset ved at oprette en bruger på den online kursusplatform. Herefter tilmelder du dig kurset. Inden kurset og løbende igennem kurset vil du modtage mails, der bekræfter din deltagelse, og hvor langt du er i kurset. Klik på "Tilmelding" øverst i menuen eller på "Tilmeld dig her".

Hvordan krediteres min kursusdeltagelse?

Som kursusdeltager vil du modtage et kursusbevis ved gennemført kursus. Igennem kurset vil der være en række læringsaktiviteter, som udløser badges. Dvs bevis for at man har gennemført en delmændge af kurset. I selve kurset er det tydeliggjort, hvilke aktiviteter der udløser disse badges.

Hvem udbyder kurset

Kurset udbydes af en sammenslutning af alle landets læreruddannelser. Hvis du har spørgsmål, kan du finde den relevante kontaktinformation under menupunktet Kontakt.

Underviserne

Randi Skovhus fra VIA University College (læs mere om Randi her). 

Randi Skovhus er lektor ved VIA University College i Aarhus. Randi underviser på Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Randi arbejder også med forskellige udviklings- og forskningsprojekter omkring karrierevejledning og karrierelæring i folkeskoler og ungdomsuddannelser.

Randi er særligt optaget af børn og unges oplevelse af mening i skolen og vejledning, og af hvordan lærere og uddannelsesvejledere kan understøtte social retfærdighed og sammenhængskraft i samfundet i hverdagens undervisnings- og vejledningspraksis. I relation hertil også hvordan klassefællesskabet kan være en ressource ift. at understøtte at eleverne når længere i deres erfaringsdannelse og refleksion end de kunne nå alene. Randi har bl.a. lavet et ph.d. forskningsprojekt hvor hun har undersøgt hvordan vejledning ved Ungdommens Uddannelsesvejledning og undervisning i Uddannelse og Job udfolder sig i udskolingen og hvordan undervisningen og vejledningen giver mening for de unge.

Rune Riberholt fra Københavns Professionshøjskole, KP (læs mere om Rune her)

Rune Riberholt er lektor ved Københavns Professionshøjskole og underviser i samfundsfag, praktik og Uddannelse & Job.

Rune Riberholt har holdt kurser om den tværfaglige udfordring i projektopgaven og projektundervisning, og udviklet konkrete tiltag til organisering af funktionelle tværfaglige forløb med eleven i centrum. Rune Riberholt afholder kurser i Uddannelse & Job, hvor han kvalificerer lærerstuderende til at gennemføre funktionel tværfaglig undervisning, der kobler skolefag med lokalsamfund og praksisnær læring. I denne forbindelse har Rune Riberholt været brugt som ekspert i undersøgelser og formidlingsopgaver initieret af Undervisningsministeriet.

Hvad er uddannelse og job?

Færdselslære, sundheds- og seksualundervisning samt uddannelse og job er tre obligatoriske emner i folkeskolen. Det betyder, at de skal være en del af undervisningen fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Uddannelse og job er et af de emner i skolen, som er med til at skabe fundament for, at eleverne på sigt bliver i stand til at gennemskue de strukturer, der omgiver dem, og får gode grundlag for at træffe valg i livet.

Forløbet her henvender sig både til lærere i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen og lærere i alle fag. Ligesom forløbet i høj grad også henvender sig til lærerstuderende, skoleledelsen og pædagoger i skolen.

Kursets formål og indhold

Som deltager på kurset får du viden og inspiration til arbejdsformer og aktiviteter, som man kan arbejde med i specifikke Uddannelse og job-forløb, og som kan integreres i grundskolens fagrække, ligesom du vil få grundlag for at udvikle arbejdsformer og aktiviteter, som er meningsfulde for din elevgruppe og dit fag.

Du vil blive i stand til at understøtte, at eleverne får indsigt i og kommer til at reflektere over det omgivende samfund, forskellige levevilkår og livsformer, uddannelses-, arbejds- og fritidsliv, arbejdspladskultur og problemstillinger knyttet til arbejdsmiljø.

Du vil få et overblik over uddannelsessystemet og de erhvervs- og videreuddannelsesmuligheder, som elevernes ungdomsuddannelsesvalg åbner op for. Du vil også arbejde med udvikling af aktiviteter, der giver dig mulighed for sammen med eleverne at reflektere over spørgsmål knyttet til uddannelse og erhverv uden at have et fuldstændig overblik over eksempelvis uddannelsessystemet eller specifikke brancher.

Du vil få inspiration til, hvordan du sammen med eleverne kan gå nysgerrigt til værks og være undersøgende. Vi vil gerne gennem kurset give deltagerne en bevidsthed om normative udfordringer knyttet til uddannelses- og erhvervsvalg og give deltagerne en bevidsthed om egen normproducerende og vedligeholdende rolle. Måske er det lettest at give indsigt i det, man selv kender?

Kursets afvikling og opbygning

Kurset foregår online, hvor du som kursusdeltager følger undervisningen. At følge undervisningen betyder, at du arbejder med ressourcer, der er udarbejdet af fagpersoner fra landets professionshøjskoler. Du kan arbejde med materialet på tidspunker og i det tempo, der passer dig. På den online platform, som du får adgang til, når du opretter og tilmelder dig, vil underviserne være til stede til at undervise, sparre og guide dig igennem kurset.

Kurset er gratis og ved gennemført kursus modtager du et kursusbevis. For at gennemføre kurset skal du lave fem opgaver – et for hvert af de fem moduler i kurset. For hver opgave får du et ”badge” og fem badges udløser et kursusbevis.

Kursets grundlag er viden om arbejdsliv, fritidsliv, arbejdsmarkedet, uddannelsesmuligheder, livsformer, levevilkår. Endvidere giver kurset viden om, hvordan karrierelæringsprocesser kan understøttes hos børn og unge i forståelsen af at give dem indsigt i, erfaringer med og reflektere over uddannelser, arbejde og forskellige liv at leve.

Kurset bidrager med aktivitetseksempler på, hvordan der kan arbejdes med Uddannelse og job fra 0. til 10. klasse, og giver inspiration til, at deltagerne i samarbejde med kollegaer udvikler aktiviteter, som er meningsfulde for deres elevgruppe og fag.