Del

Merit

Ansøgt merit

Hvis du kan dokumentere, at du har erhvervet dig kompetencer, der kan sidestilles med de kompetencer / læringsmål, der er for fag/forløb/moduler, kan du søge om merit.

Merit gives på baggrund af disse bekendtgørelser:

Sådan søger du merit
Du kan løbende søge merit og altid minimum 8 uger inden påbegyndelse af det modul, semester eller studieår, hvor der er fag/forløb/moduler, der ønskes merit for.

Hvis du søger merit for praktik på lærer- eller pædagoguddannelsen gælder særlige tidsfrister:

Læreruddannelsen:
1. april for praktik samme efterår.

Pædagoguddannelsen:
15. april for praktik med start 1. dec. samme år
15. oktober for praktik med start 1. juni det efterfølgende år.

Sådan forbereder du din ansøgning
Du skal kunne begrunde og dokumentere, hvilke elementer og områder i den påbegyndte uddannelse, du allerede har erhvervet dig kompetencer indenfor. Læs derfor studieordningen på den påbegyndte uddannelse grundigt og foretag en sammenligning med dine allerede erhvervede kompetencer fra anden uddannelses studieordning og evt. relevante praksisforløb. Brug dette til at begrunde din ansøgning.

Ansøgningen
Ansøgningsskemaer findes på "Studienet"

Der skal vedlægges følgende:

 • Uddannelsesaktivitetens præcise betegnelse
 • Gennemført uddannelsesaktivitet, og hvor uddannelsen er gennemført
 • ECTS point. Hvor mange point giver gennemførsel af denne aktivitet, og hvor stor timebelastning/årsværk?
 • Kopi af formelle prøve- eller eksamensbeviser samt kursus- og uddannelsesbeviser, hvor der er markeret, hvilke uddannelsesaktiviteter, der ønskes meritoverført.
 • Kopi af ansættelsesbeviser/kontrakter, udtalelser og lignende oplysning om ansættelsesperiode og ugentlige timetal skal fremgå
 • Relevant pensum/litteraturliste

Vær opmærksom på, at ETCS-systemet ikke måler det faglige niveau, men udelukkende forbrug af tid på studiet. Derfor er ECTS-systemet ikke indrettet sådan, at det automatisk giver tilsvarende merit ved en vurdering.

Hvornår kan der forventes svar på ansøgningen?
Du skal forvente en sagsbehandlingstid på 6 uger.    

Sådan sender du ansøgningen
Send din ansøgning til merit@pha.dk. Husk at skrive dit navn og studienummer i emnefeltet.

Husk: Ansøgningsskema og al dokumentation skal vedlægges som én samlet PDF fil

Obligatorisk merit

Obligatorisk merit

Når du optages på en videregående uddannelse, er der krav om, at uddannelsesstedet foretager en meritvurdering af dig. Obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit. Du skal således ikke selv søge om merit, men du er forpligtet til at oplyse om beståede uddannelsesaktiviteter og erhvervserfaring, som kan være meritgivende.

Bemærk, at det ikke er muligt at få tildelt merit for dit adgangsgrundlag. Det betyder, at beståede uddannelseselementer eller erhvervserfaring der er brugt som led i din optagelse på uddannelsen, ikke vurderes ved obligatorisk merit.

Følgende regler gælder for obligatorisk merit:

 • Videregående uddannelse
  Er du optaget, har du tidligere været optaget på eller har du gennemført en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse og dokumentere dette. Dokumentationen kan være kopi af eksamensbeviser, kursus- og uddannelsesbeviser, studiejournaler, karakterudskrifter
 • Relevant beskæftigelse
  Har du haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser, som du søger ind på, SKAL du også oplyse om og dokumentere dette i din ansøgning om optagelse. Dokumentationen kan være kopi af ansættelsesbevis, udtalelse, arbejdsgivererklæring. Dokumentationen skal omfatte oplysning om ansættelsesperiode og ugentlige timetal. Relevant beskæftigelse vil indgå i en vurdering af, om du skal have merit for praktik/klinik.
 • Særligt for sygeplejerskeuddannelsen: Har du haft relevant beskæftigelse i forhold til sygeplejerskeuddannelsen - skal du udfylde en denne arbejdsgivererklæring
 •  Særligt for Læreruddannelsen: merit for praktik skal søges efter reglerne for ansøgt merit. Erhvervserfaring vurderes derfor ikke ved obligatorisk merit for studerende på Læreruddannelsen.
 • Dokumentation
  Dokumentationen uploades sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk. Har du ikke uploadet den nødvendige dokumentation, vil du blive kontaktet med henblik på at fremsende den nødvendige dokumentation. Fra 2021 skal der ved udenlandsk uddannelse eller erhvervserfaring indsendes både original dokumentation samt oversat dokumentation, såfremt dokumentationen ikke er på et nordisk sprog eller engelsk.
 • Udenlandske uddannelsesbeviser
  Udenlandske beviser skal oversættes til Engelsk, hvis de skal vurderes i forhold til obligatorisk merit. Oversættelsen skal være gjort af en officiel oversætter.
 • Meritvurdering
  Hvis du i din ansøgning har oplyst om tidligere videregående uddannelse og/eller relevant erhvervserfaring, vil du inden studiestart få en meritvurdering.
 •  Merit i forhold til din uddannelse
  Hvis vi vurderer, at du skal have merit, vil du blive fritaget for dele af din nye uddannelse.
  Fritagelsen betyder, at du ikke kan følge undervisningen for uddannelseselementerne. Du skal dog være opmærksom på, at merit for praktik ikke nødvendigvis omfatter merit for praktikprøven.
 •  Meritafgørelse
  Obligatorisk merit afsluttes endelig for alle nye studerende med studiestart i september 1. oktober.
  Obligatorisk merit afsluttes endelig for alle nye studerende med studiestart i februar 1. marts.
  Hvis du har søgt om optagelse i efteroptaget, er du ikke garanteret at modtage din meritvurdering inden studiestart.
 • Klager
  Hvis du vil klage over meritafgørelsen, har du følgende klagemuligheder, hvilket også fremgår af klagevejledningen i afgørelsen:
  Hvis du vil klage over et afslag på merit, kan klagen indbringes for Kvalifikationsnævnet inden for en frist af 4 uger, fra meritvurderingen er dig i hænde. Klagen indgives til uddannelsesjura@pha.dk. Herefter foretager Professionshøjskolen Absalon en revurdering, og hvis vi fastholder afslaget, sendes klagen videre til Kvalifikationsnævnet til endelige afgørelse. Det følger af LEP-lovens § 29.
  Der er ikke mulighed for at påklage en afgørelse om tildelt merit til anden instans. Professionshøjskolen Absalon kan dog foretage en revurdering af afgørelsen, hvis du fremsender yderligere dokumentation til uddannelsesjura@pha.dk.