Del

Retningslinjer for god adfærd på Absalon

På Absalon optræder vi hensynsfuldt og respektfuldt over for hinanden, både studerende og ansatte – det er god adfærd 

På Professionshøjskolen Absalon (Absalon) fokuserer vi på at skabe gode lærings- og arbejdsmiljøer, hvor alle udviser respekt for hinanden og bidrager til at skabe et godt og trygt fællesskab. Kulturen på Absalon er noget vi skaber sammen, og den har stor betydning for det gode studiemiljø.

Formålet med retningslinjerne er at beskrive, hvad god adfærd er på Absalon, og skabe klarhed over, hvilke typer adfærd der er uacceptable[1]. Den gode adfærd på Absalon hviler på værdierne:

  • Engagement og lyst til at lære
  • Trivsel 
  • Rummelighed
  • Tolerance
  • Respekt
  • Ansvarlighed.

Hvem er disse retningslinjer relevant for, og hvornår gælder de? 

Disse retningslinjer gælder for alle studerende på grund-, efter- og videreuddannelser, når de færdes på et af Absalons campusser. De gælder også, når de studerende repræsenterer Absalon i klinik, praktik eller i andre eksterne sammenhænge, hvor den studerende er eller bør være klar over, at deres adfærd kan påvirke Absalons læringsmiljø eller omdømme. Disse retningslinjer gælder, indtil den studerende er udskrevet fra Absalon.

Hvad er uacceptabel adfærd?

På Absalon anses enhver adfærd, som ødelægger eller forstyrrer det gode læringsmiljø- og arbejdsmiljø, som uacceptabel.

Følgende adfærd accepteres ikke på Absalon (ikke udtømmende): 

1) Vold, trusler, krænkelser og chikane
Alle former for vold, trusler, krænkelser og chikane mod ansatte og/eller studerende på Absalon. 

2) Seksuelle krænkelser
Alle former for seksuelle krænkelser, herunder uønsket seksuel opmærksomhed. 

3) Hærværk
Studerende har pligt til at tage hensyn til ejendom, bygninger og ejendele, der tilhører Absalon eller et praktik-/kliniksted.  

4) Tyveri

5) Dokumentfalsk, datamisbrug mv.
Forfalskning af dokumenter, herunder dokumenter der er udstedt af Absalon, misbrug af data, data-hacking, uretmæssig brug af dataprogrammer, brud på datasikkerhed, tyveri og/eller misbrug af andres forskningsresultater eller værker[2]. 

6) Uacceptabel adfærd på sociale medier og andre kommunikationskanaler
Chikanerende eller injurierende breve, e-mails, sms’er, opslag på sociale medier mv.

7) Alkohol, rygning og rusmidler
Ved festlige lejligheder, hvor Absalon har givet tilladelse, kan man indtage alkohol på Absalons campusser. Herudover er det ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol. Det er altid forbudt at indtage eller være påvirket af andre rusmidler, ligesom det er ulovligt at handle disse på Absalons campusser, praktik- eller kliniksteder. Rygning er ikke tilladt på Absalons område, hverken inde eller ude.[3]. 

8) Brud på tavshedspligt og normer i klinik og praktik
Studerende er omfattet af tavshedspligt i forhold til personfølsomme oplysninger, som de har fået kendskab til i egenskab af at være under uddannelse til fagprofessionel[4], ligesom de skal overholde normerne for patient- og borgerkontakt. De studerende skal også overholde fortrolighedsaftaler (NDAs) og lignende, hvis de er i praktik eller gennemfører projekt hos en privat virksomhed. 

9) Manglende overholdelse af anvisninger og påbud
Anvisninger og påbud kan gives af ansatte på Absalon samt praktik- og kliniksteder. Der kan også være tale om skiltning, opslag eller husregler på Absalons område samt på praktik- eller klinikstedet.

10) Optagelse eller streaming af lyd, film og billeder

Studerende må ikke optage eller streame lyd, film og billeder i forbindelse med undervisning, prøver, vejledning og tilsvarende samtaler. Dette gælder på alle Absalons områder samt på praktik- og kliniksteder.

I forbindelse med skriftlige opgaver må studerende optage lyd, film og billeder til brug i opgaven, hvis der forinden er indhentet skriftligt samtykke fra de involverede parter.

Studerende må gerne lave private optagelser fx privat snak i en studiegruppe eller private stemningsoptagelser ud over et stort areal, hvor stemning frem for personer er i fokus. Disse private optagelser må kun anvendes til privat brug.

Hvilke sanktionsmuligheder er der?

Når den studerende ødelægger eller forstyrrer det gode undervisningsmiljø, kan der opstå situationer, hvor Absalon bliver nødt til at sanktionere. Der vil i disse tilfælde blive foretaget en vurdering af sagen, hvorefter nedenstående sanktionsmuligheder kan benyttes: 

1) Annullering af optagelse eller indskrivning
Hvis en studerende er indskrevet eller optaget på baggrund af urigtige eller mangelfulde oplysninger, kan Absalon annullere optagelsen eller indskrivningen. Samtidig afgøres det, om den studerende efter en periode må ansøge om optagelse på samme eller på en anden uddannelse igen. Eventuelt beståede prøver og udstedte beviser annulleres. Den studerende bliver desuden politianmeldt for dokumentfalsk.

2) Tildeling af advarsel
En advarsel kan være skriftlig eller mundtlig. En advarsel er en tilkendegivelse af, at den adfærd, som den studerende har udvist, anses for uacceptabel. Der er også et påbud om, at adfærden ikke skal gentages. En advarsel vil blive noteret på den studerendes sag.

Hvis adfærden gentages, vil der være grundlag for enten en ny og sidste advarsel eller en strengere sanktion, dvs. en midlertidig eller permanent bortvisning. 

3) Bortvisning fra Absalon for en begrænset periode
Bortvisning i en periode betyder, at den studerende tildeles tvungen orlov i perioden og skal aflevere sit studiekort (orlovstypen BP i SIS). I perioden er den studerende udelukket fra alle aktiviteter på Absalon, herunder al deltagelse i undervisning og prøver. Den studerende har ikke adgang til Studienet og itslearning i denne periode og har heller ikke ret til SU. En studerende, der er bortvist i en begrænset periode, kan ikke optages på eller indskrives ved en anden uddannelse på Absalon, før sanktionsperioden er udløbet.

4) Permanent bortvisning fra Absalon
Permanent bortvisning betyder, at den studerende udmeldes af Absalon. 

5) Politianmeldelse
Ved kriminelle forhold vil der, ud over den interne sanktion, blive foretaget politianmeldelse.

Hvem vurderer adfærden og beslutter sanktioner?

Det er Absalon, som vurderer, om en studerendes opførsel er uacceptabel. Der vil her være tale om en konkret vurdering, der baserer sig på de ovenstående beskrivelser og alment gældende adfærdsnormer. 

Uddannelseslederen beslutter sanktioner
Uddannelseslederen træffer beslutning om eventuel sanktion. 

Centerchefen afgør, om den studerende skal bortvises permanent
Hvis uddannelseslederen vurderer, at en studerende skal bortvises permanent, skal afgørelsen drøftes med Uddannelsesjura. Herefter skal den endelige afgørelse om bortvisning træffes af centerchefen for det respektive uddannelsesområde. 

Hvordan skal sanktionstyperne vurderes?

Ved vurdering af sanktionstype lægges vægt på alvoren og skadevirkning af den studerendes adfærd over for andre og for Absalon. Der lægges også vægt på, om den studerende tidligere har fået advarsler, eller om der er risiko for gentagelse. Endelig vurderes det, om Absalons interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre indgribende sanktion. 

Grove overtrædelser eller gentagelsestilfælde
Grove overtrædelser eller gentagelsestilfælde betragtes som en skærpende omstændighed, som typisk medfører en tidsbegrænset eller permanent bortvisning.

Ukendskab og uagtsomhed
Det medfører ikke ansvarsfrihed, selv om den studerende ikke har kendt til de regler, vedkommende har overtrådt. Absalon kan tildele sanktioner, uanset om den studerendes handlinger har været uagtsomme eller ej.

Hvilke klagemuligheder er der?

Der kan ikke klages over sanktionen, men den studerende har mulighed for at klage, hvis vedkommende mener, at der er begået formelle fejl i forbindelse med sagsbehandlingen. Det kan fx være manglende partshøring.

Klagefrist
Den studerende skal sende klagen til uddannelsesjura@pha.dk senest 2 uger fra, at vedkommende har modtaget afgørelsen.

Det videre klageforløb
Hvis uddannelseslederen fastholder sin afgørelse, afgiver uddannelseslederen en udtalelse, som den studerende får lejlighed til at kommentere inden for en frist af 2 uger. Herefter sendes sagen videre til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Hvornår træder retningslinjerne i kraft?

Retningslinjerne træder i kraft den 1. september 2020.

[1] Ordensregler er fastsat i henhold til vedtægterne for Professionshøjskolen Absalons § 15, stk. 6.

[2] § 34 i bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser, bek. nr. 863 af 14/06/2022

[3] Jf. lov om røgfri miljøer.

[4] Tavshedspligten følger af forvaltningsloven.

Hvad sker der, hvis jeg bryder retningslinjerne?

Du kan se, hvad der sker, hvis du bryder retningslinjerne i dette sagsflow