Professionshøjskolen Absalon
Del

Praktisk information

Hvordan er kurset bygget op?

Kurset er bygget op i fem moduler. I alle moduler ligger der materialer og ressourcer som du kan bruge. Kurset er selvstudie og du krediteres ikke for kurset.

Hvad koster det?

Kurset er gratis at deltage i. Kurset er selvstudie og du krediteres ikke for kurset.

Hvem er kurset for?

Kurset er for lærere, lærestuderende og pædagoger. Indholdet på kurset er rettet mod praksis, og det er muligt at bruge elementer af din egen praksis direkte i kurset og omvendt.

Hvem underviser på kurset?

Kursets undervisere er Mette Damgaard Jørgensen fra UC Lillebælt (læs mere om Mette her), Kristine Egebjerg Hansen fra VIA University College  (læs mere om Kristine her) og Pernille Ulla Andersen fra VIA University College (læs mere om Pernille her). 

Hvordan tilmelder man sig?

Du tilmelder dig kurset ved at oprette en bruger på den online kursusplatform. Herefter tilmelder du dig kurset. Inden kurset og løbende igennem kurset vil du modtage mails, der bekræfter din deltagelse, og hvor langt du er i kurset. Klik på "Tilmelding" øverst i menuen eller på "Tilmeld dig her".

Hvordan krediteres min kursusdeltagelse?

Kurset er selvstudie og du krediteres ikke for kurset.

Hvem udbyder kurset

Kurset udbydes af en sammenslutning af alle landets læreruddannelser. Hvis du har spørgsmål, kan du finde den relevante kontaktinformation under menupunktet Kontakt.

Underviserne

Pernille

Pernille er lektor ved VIA University College og underviser i biologi og det frivillige kursus “sundhed, seksualundervisning og familiekundskab” ved læreruddannelsen i Aarhus. Hun underviser også på efter- og videreuddannelseskurser for biologilærere og deltager i forskningsprojekter omkring undervisning.

Biologifaget rummer mange faglige indholdsområder, hvor særligt anatomi, fysiologi og sundhed især er relevante for dette kursus. Faglig viden indenfor disse områder er vigtig at tilegne sig for at kunne forstå kompleksiteten inden for sundhedsundervisningen.

Et felt som Pernille er særlig optaget af, er hvordan biologi fagets indholdsområder kan formidles på en spændende og inddragende måde, så man får lyst til at lære og vide mere. Interesse for formidlingen af biologi er blevet udfoldet i forfattervirksomhed, idet Pernille er medforfatter til en biologi didaktik bog til undervisningen på læreruddannelsen og til flere grundskole bøger  til biologiundervisningen. (læs mere om Pernille her). 

 

Mette

Mette er lektor ved læreruddannelsen UC-Lillebælt og underviser i blandt andet samfundsfag, didaktik og det frivillige kursus “sundhed- og seksualundervisning og familiekundskab”. Derudover deltager Mette også i forskningsprojekter, som omhandler begge fag.

Samfundsfagsundervisningen handler blandt andet om sociologi og om det, der kendetegner samtiden i dag. En samtid som nogle vil mene er under opbrud og under stadig forandring. Sociologien og samfundsfagets indholdsområder giver interessante perspektiver på, hvorfor det er vigtigt at diskutere emner som grænser og samtykke - og hvordan et så enkelt ord som familie kan forstås og opleves på mange forskellige måder. 

Måske i kraft af sin baggrund som folkeskolelærer finder Mette samspillet mellem Læreruddannelsen og praksisfeltet særligt interessant, og hun har derfor også deltaget i forskningsarbejder og bestyrelsesarbejder, der handler om samme. I arbejdet med det timeløse fag er Mette derfor også fokuseret på at kunne tilrettelægge undervisningen, så det er muligt at transformere indholdet til en konkret undervisning i grundskolen. (læs mere om Mette her)

 

Kristine

Kristine Egebjerg Hansen arbejder som underviser og forskningsmedarbejder ved VIA University College - Læreruddannelsen i Aarhus. Kristine har en kandidat i pædagogisk psykologi og har igennem flere år beskæftiget sig med det digitale medie bl.a. som redaktør og medudvikler af undervisningsmaterialer.

Det obligatoriske emne Sundhed-, Seksualundervisning og Familiekundskab rummer flere psykologiske aspekter og overvejelser på individ- og gruppeniveau. Her er spændingsfeltet mellem individet og gruppen/samfundet især interessant. For hvilken betydning har gruppedynamikker eksempelvis for børn og unges adfærd? Og hvordan påvirker den øgede medialisering børn og unge i det senmoderne samfund? 

Kristine er særligt optaget af, hvordan viden om børn og unge både fungerer som indholdselement i Sundhed-, Seksualundervisning og Familiekundskab, men også skaber rammer for spændende pædagogiske og didaktiske overvejelser vedrørende undervisningens målgruppe. (læs mere om Kristine her)

 

 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab?

Sundheds- og seksualundervisning og Familiekundskab er et af de tre obligatoriske emner og timeløse fag.

Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab omfatter to kompetenceområder: Sundhed og trivsel samt køn, krop og seksualitet.

Formålet med emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

  • Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. Eleverne skal opnå forståelse for den betydning, som livsstil og levevilkår har for sundhed og trivsel, samt af samspillet mellem sundhed, seksualitet og familieliv.
  • Eleverne skal beskæftige sig med egne og andres erfaringer og undren i emnet for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil med andre. Emnet skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres.
  • I sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab skal eleverne udvikle forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

Kursets indhold og opbygning

Kurset består af fem online moduler – et intromodul – tre fagmoduler og et refleksionsmodul. De tre fagmoduler vægtes ligeligt. I modulerne arbejdes der med seksualundervisning, fysisk og mental sundhed samt familiekundskab. På tværs af disse moduler vil du blandt andet få et indblik i mediernes påvirkning af elevernes selvforståelse. Du bliver præsenteret for empiri og data om de unges forhold til blandt andet seksualitet og familieformer. Herudover vil undervisningen understøtte dig i at udøve professionel dømmekraft i et tema, der kan opleves som meget dilemmafyldt og kompliceret at undervise i.

Kurset er selvstudie og du krediteres ikke for kurset.