Del
English

René Boyer Christiansen

Forskningsleder og Uddannelsesleder René Boyer Christiansen
René Boyer Christiansen
Forskningsleder og Uddannelsesleder - Ph.d., Læreruddannelsen

Rene B. Christiansens vidensområde er uddannelse og undervisning understøttet af digitale teknologier, digitale læringsplatforme i folkeskolen og brug af MOOCs til eftervidereuddannelse af folkeskolelærere.

Særlig viden om:
 • Digitale teknologier i læreruddannelsen og folkeskolen
 • Digitale læringsplatforme i folkeskolen
 • MOOCs til eftervidereuddannelse af folkeskolelærer
 • Udvikling af Læringsmiljøer understøttet af digitale teknologier
 • Udvikling af undervisning understøttet af digitale teknologier
Kontakt:
Tilbage til oversigt
Fra samme vidensområde:
Docent Anne-Mette Nortvig
Særlig viden om:
 • Informationsteknologi som understøtter læring i folkeskolen og i professionsuddannelser 
 • Digitale værktøjer og it i undervisning
 • It-didaktisk design
 • MOOCs (Massive Open Online Courses)
 • E-Læring, Blended learning
Lektor Ulla Skjødt
Særlig viden om:
 • Ældreliv, når svækkelse bliver et livsvilkår
 • Autonomi og værdighed for ældre i den politiske tilrettelæggelse af hjælp
 • Institutionslivet og ældres livskvalitet
 • Demens og velfærdsteknologi
 • Aktiv aldring
Docent Randi Nygård Andersen
Særlig viden om:
 • Professionsforskning i pædagogers viden og faglighed
 • Professionsforskning i ændrede krav og vilkår for pædagogisk praksis
 • Praktik, praksisviden og tavs viden
 • Køn og uddannelse (mænd på pædagoguddannelsen)
 • Uddannedes orienteringer i praksis 
Lektor Rasmus Leth Vergmann Jørnø
Særlig viden om:
 • Teknologibårne lærings processer og praksisser
 • Digitale Læringsplatforme
 • Digitale miljøer og værktøjer til videnarbejde og innovationsprocesser
 • Grundforskningsspørgsmål i Design Based Research
 • Visualisering af sociale praksisser
 • Uddannelse 4.0 - skoleformater der integrerer den digitale og fysiske verden
 • Learning Analytics
Docent Merete Cornét Sørensen
Særlig viden om:
 • Leg som lyst og læring
 • Æstetiske læreprocesser i dagtilbuds og skolefritidsregi 
 • Kreativitetsudviklende didaktikker i pædagogisk arbejde 
 • Kunst og kultur som arena for udvikling og læring 
Lektor Lene Kofoed Rasmussen
Særlig viden om:
 • Uddannelsesmobilitet,
 • Folkeskolens arbejde med at forberede eleverne til uddannelses og job
 • Styringsredskaber i folkeskolen
 • Demokratisk dannelse i folkeskolen
 • Forebyggelse af elevers radikalisering senere i livet
Lektor Ditte Dalum Christoffersen
Særlig viden om:
 • Barneliv og børneperspektiver
 • In - og eksklusionsprocesser i forhold til sociale og faglige processer
 • Mobning og blandt børn (og voksen)
 • Institutioner som dannelses og identitetsfaktor
 • Forældresamarbejde og forældrepositioner
 • Medier og digitale platforme som kulturelle
 • Diagnoser (som ADHD, ASF og lignende)
Docent Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt
Særlig viden om:
 • Familiers og børns hverdagsliv og deltagelsesmuligheder i institutioner 
 • Evaluering, dokumentation og vurderingspraksis i pædagogers arbejde med småbørn
 • Policy-tiltag på barndomsområdet og deres betydninger for praksis
 • Tværprofessionelle samarbejder om børn i udsatte positioner
 • Lærings- og trivselsmiljøer for børn
Lektor Laura Mørk Emtoft
Særlig viden om:
 • Lærere og elevers praksis med it og inklusion
 • Inklusion og læringsfællesskaber i skolen
 • Skolens specialpædagogiske opgave
Docent Bettina Buch
Særlig viden om:
 • Literacydidaktik i grundskolen og på ungdomsuddannelser
 • Undervisning i sprog-, tekst- og genreforståelse i skolen
 • Literacy-, genre- og sprogteori
 • Systemisk Funktionel Lingvistik
 • Overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser
Lektor Kit Stender Petersen
Særlig viden om:
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser i dagtilbud og skole
 • Trivsel i skole og dagtilbud
 • Mobning og børnefællesskaber i barnets perspektiv 
Docent Mikkel Snorre Wilms Boysen
Særlig viden om:
 • Kreative kompetencer i æstetiske skolefag og dagsinstitution
 • Læringsmiljøer som styrker entreprenørskab og innovationskompetencer
Lektor Thomas Bille
Særlig viden om:
 • Krop og bevægelse i pædagogiske læringsmiljøer
 • Dannelse af det professionelle blik
 • Udvikling af livskvalitet og trivsel i pædagogiske læringsmiljøer
Lektor Randi Skovbjerg Sarp
Særlig viden om:
 • Metodedesign til undersøgelser af pædagogisk praksis
 • Dialogbaseret undervisning som giver bedre og mere lige deltagelsesmuligheder
Lektor Andrey Lukyanov-Renteria
Særlig viden om:
 • Implementering og evaluering af socialfaglige metoder og it-systemer i kommuner
 • Digitalisering af socialt arbejde med fokus på brugerinddragelse og kontinuitet i indsatser
 • Medarbejdernes brug af efter- og videreuddannelse i arbejdslivet
 • Styrkelse af en løsningsfokuseret professionel tilgang til udsatte børn og deres familier
 • Vidensbaseret arbejde med udsatte børn og deres familier
Lektor Stine Constance Helms
Særlig viden om:
 • Evaluering i folkeskolen med særligt fokus på elevplaner og skole-hjem-samtaler
 • Elevperspektivet betydning i evalueringen, herunder fokus på hvilke effekt evalueringen har på hhv. højt- og lavtpræsterende elever.
 • Skolens produktion af muligheder eller mangel på samme for videre uddannelse blandt unge.
 • Læreres møde med styringsteknologier i folkeskolen
Lektor Rikke Brown
Særlig viden om:
 • Social ulighed og udsathed i skolen
 • Organisering, ledelse og styring af skolen
 • Skole-, uddannelses- og linjevalg
 • Uddannelsesinstitutioners rekrutterings- og fastholdelsesstrategier
 • Skolen i lokalsamfundet
 • Børn og unges hverdags(skole)liv
Docent Ulla Højmark Jensen
Særlig viden om:
 • Unge uden uddannelse
 • Uddannelsesparathedsvurdering og karrierevejledning
 • Uddannelsespolitik med fokus på overgang til ungdomsuddannelse
 • Undervisningsdifferentiering
 • Diskussion- og dialogbaseret undervisning
 • Kvalitative evalueringer af uddannelser og tiltag
Lektor Karna Kjeldsen
Særlig viden om:
 • Religionsundervisning og religionsdidaktik internationalt og nationalt
 • Medborgerskab og interkulturel uddannelse internationalt og nationalt
 • Læremidler til religionsfag
 • Religionsdidaktik baseret på religionsvidenskabelig forskning
 • Religionsvidenskabelig teori og metode
 • Religionsvidenskabelige studier af religioner før og nu