Del
English

Kit Stender Petersen

Lektor Kit Stender Petersen
Kit Stender Petersen
Lektor - Ph.d., Center for Skole og Læring

Kit Stender Petersen vidensområderr er inklusions- og eksklusionsprocesser blandt børn i dagtilbud og skole og i særlig grad når eksklusionsprocesserne krystalliserer sig og bliver til mobning. 

Hun har stor viden om kvalitative metoder i relation til forskning med børn og særligt interview og observation af og med børn. Kit Stender Petersen har derfor også stor erfaring med at arbejde med børneperspektiver og etik ift. forskning med børn.

Særlig viden om:
 • Inklusions- og eksklusionsprocesser i dagtilbud og skole
 • Trivsel i skole og dagtilbud
 • Mobning og børnefællesskaber i barnets perspektiv 
Kontakt:
Tilbage til oversigt
Fra samme vidensområde:
Docent Anne-Mette Nortvig
Særlig viden om:
 • Informationsteknologi som understøtter læring i folkeskolen og i professionsuddannelser 
 • Digitale værktøjer og it i undervisning
 • It-didaktisk design
 • MOOCs (Massive Open Online Courses)
 • E-Læring, Blended learning
Forskningsleder og Uddannelsesleder René Boyer Christiansen
Særlig viden om:
 • Digitale teknologier i læreruddannelsen og folkeskolen
 • Digitale læringsplatforme i folkeskolen
 • MOOCs til eftervidereuddannelse af folkeskolelærer
 • Udvikling af Læringsmiljøer understøttet af digitale teknologier
 • Udvikling af undervisning understøttet af digitale teknologier
Docent Randi Nygård Andersen
Særlig viden om:
 • Professionsforskning i pædagogers viden og faglighed
 • Professionsforskning i ændrede krav og vilkår for pædagogisk praksis
 • Praktik, praksisviden og tavs viden
 • Køn og uddannelse (mænd på pædagoguddannelsen)
 • Uddannedes orienteringer i praksis 
Lektor Rasmus Leth Vergmann Jørnø
Særlig viden om:
 • Teknologibårne lærings processer og praksisser
 • Digitale Læringsplatforme
 • Digitale miljøer og værktøjer til videnarbejde og innovationsprocesser
 • Grundforskningsspørgsmål i Design Based Research
 • Visualisering af sociale praksisser
 • Uddannelse 4.0 - skoleformater der integrerer den digitale og fysiske verden
 • Learning Analytics
Docent Merete Cornét Sørensen
Særlig viden om:
 • Leg som lyst og læring
 • Æstetiske læreprocesser i dagtilbuds og skolefritidsregi 
 • Kreativitetsudviklende didaktikker i pædagogisk arbejde 
 • Kunst og kultur som arena for udvikling og læring 
Lektor Lene Kofoed Rasmussen
Særlig viden om:
 • Uddannelsesmobilitet,
 • Folkeskolens arbejde med at forberede eleverne til uddannelses og job
 • Styringsredskaber i folkeskolen
 • Demokratisk dannelse i folkeskolen
 • Forebyggelse af elevers radikalisering senere i livet
Lektor Ditte Dalum Christoffersen
Særlig viden om:
 • Barneliv og børneperspektiver
 • In - og eksklusionsprocesser i forhold til sociale og faglige processer
 • Mobning og blandt børn (og voksen)
 • Institutioner som dannelses og identitetsfaktor
 • Forældresamarbejde og forældrepositioner
 • Medier og digitale platforme som kulturelle
 • Diagnoser (som ADHD, ASF og lignende)
Docent Lene Skytthe Kaarsberg Schmidt
Særlig viden om:
 • Familiers og børns hverdagsliv og deltagelsesmuligheder i institutioner 
 • Evaluering, dokumentation og vurderingspraksis i pædagogers arbejde med småbørn
 • Policy-tiltag på barndomsområdet og deres betydninger for praksis
 • Tværprofessionelle samarbejder om børn i udsatte positioner
 • Lærings- og trivselsmiljøer for børn
Lektor Laura Mørk Emtoft
Særlig viden om:
 • Lærere og elevers praksis med it og inklusion
 • Inklusion og læringsfællesskaber i skolen
 • Skolens specialpædagogiske opgave
Docent Bettina Buch
Særlig viden om:
 • Literacydidaktik i grundskolen og på ungdomsuddannelser
 • Undervisning i sprog-, tekst- og genreforståelse i skolen
 • Literacy-, genre- og sprogteori
 • Systemisk Funktionel Lingvistik
 • Overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser
Docent Mikkel Snorre Wilms Boysen
Særlig viden om:
 • Kreative kompetencer i æstetiske skolefag og dagsinstitution
 • Læringsmiljøer som styrker entreprenørskab og innovationskompetencer
Lektor Thomas Bille
Særlig viden om:
 • Krop og bevægelse i pædagogiske læringsmiljøer
 • Dannelse af det professionelle blik
 • Udvikling af livskvalitet og trivsel i pædagogiske læringsmiljøer
Lektor Randi Skovbjerg Sarp
Særlig viden om:
 • Metodedesign til undersøgelser af pædagogisk praksis
 • Dialogbaseret undervisning som giver bedre og mere lige deltagelsesmuligheder
Lektor Stine Constance Helms
Særlig viden om:
 • Evaluering i folkeskolen med særligt fokus på elevplaner og skole-hjem-samtaler
 • Elevperspektivet betydning i evalueringen, herunder fokus på hvilke effekt evalueringen har på hhv. højt- og lavtpræsterende elever.
 • Skolens produktion af muligheder eller mangel på samme for videre uddannelse blandt unge.
 • Læreres møde med styringsteknologier i folkeskolen
Lektor Rikke Brown
Særlig viden om:
 • Social ulighed og udsathed i skolen
 • Organisering, ledelse og styring af skolen
 • Skole-, uddannelses- og linjevalg
 • Uddannelsesinstitutioners rekrutterings- og fastholdelsesstrategier
 • Skolen i lokalsamfundet
 • Børn og unges hverdags(skole)liv
Docent Ulla Højmark Jensen
Særlig viden om:
 • Unge uden uddannelse
 • Uddannelsesparathedsvurdering og karrierevejledning
 • Uddannelsespolitik med fokus på overgang til ungdomsuddannelse
 • Undervisningsdifferentiering
 • Diskussion- og dialogbaseret undervisning
 • Kvalitative evalueringer af uddannelser og tiltag
Lektor Karna Kjeldsen
Særlig viden om:
 • Religionsundervisning og religionsdidaktik internationalt og nationalt
 • Medborgerskab og interkulturel uddannelse internationalt og nationalt
 • Læremidler til religionsfag
 • Religionsdidaktik baseret på religionsvidenskabelig forskning
 • Religionsvidenskabelig teori og metode
 • Religionsvidenskabelige studier af religioner før og nu