Del
Læsevejlederkonferencen 2022

3. november 2022

Læsevejlederkonferencen 2022

På efterårets store konference for læsevejledere får du faglige input og opdateringer på blandt andet guidede litteratursamtaler, nyankomne elever, nye læremidler og meget mere.

Program

09.00 – 09.15 Morgensang og velkomst

09.15 – 10.15 Den skrivetossede skole v/ Lis Pøhler, lærebogsforfatter og læsekonsulent 
Hvem vil ikke gerne være læsevejleder på en skole fuld af skrivetossede elever? En skole med elever, som synes, det er sjovt at skrive, og med lærere, som kan se den enkelte elevs tekst i udviklingsperspektiv og som formår at sætte ind med relevant feedback. Det kræver, at de voksne har viden om skriveudvikling, skriveprocesser, læring og samarbejde. Det kræver sin læsevejleder at få udviklet sådan en kultur!

Undervisning i skrivning er et af de allernemmeste fagområder at differentiere på, for alle elever kan bruge det samme oplæg til skriveaktiviteten. Men kvaliteten af besvarelserne bliver meget uens – i form, kvalitet og indhold, så det må man forholde sig til, når der skal gives feedback på teksten. I de yngste klasser er det læreren, som giver feedback, men allerede på mellemtrinnet kan eleverne begynde at lære at give konstruktiv feedback til hinandens tekster.

10.15 – 10.45 Ny litteratur til læsevejlederen v / Lena Bülow-Olsen, konsulent og læremiddelforfatter

10.45 – 11.10 Pause

11.10 – 12.10 Bring litteraturen i spil, så alle børn mærker og bevæges – guidede litteratursamtaler fremmer elevernes indlevelse, undersøgelse og refleksion v/ Dorte Østergren-Olsen, lektor, cand.pæd., Københavns Professionshøjskole
I litteraturundervisningen møder børn tekster, der kalder på deres engagerede indlevelse, nysgerrige fordybelse og undrende langsomlæsning. I traditionelle klassesamtaler kommer læreren og ofte kun få børn til orde. Alle børns stemmer betyder noget, og alle børn – uanset fagligt niveau – skal røres og bevæges af litteraturen i både bogstavelig og overført betydning. 

Oplægget sætter fokus på en undersøgende og engagerende litteraturundervisning og på, hvordan læsevejlederen kan støtte bl.a. med at organisere eleverne i grupper og makkerfællesskaber ud fra et inkluderende perspektiv. Gennem konkrete eksempler vises, hvordan kompleks børnelitteratur kan bringes i spil, så den bevæger og engagerer alle børn. Oplægget giver også eksempler på, hvordan læreren gennem sprog og guidning kan styrke elevernes engagement, fordybelse og refleksion gennem tydelig stilladsering og facilitering af gruppesamtaler. Det er i gruppesamtalerne, at alle elever kommer til orde og kan udtrykke det svært forståelige i de komplekse tekster med krop, ord og medskabende produktioner.

12.10 – 12.30 Nyt fra CFU v/ Susanne Hansson og Mette Bech, pædagogiske konsulenter, CFU Absalon

12.30 – 13.30 Frokost

13.00 – 14.45 Temagrupper

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 15.45 Nyt fra Nationalt Videncenter for Læsning v/ Lene Storgaard Brok, leder, Nationalt Videncenter for Læsning
Videncenteret tager jer med på tur i nye og nyere projekter. I skal høre om, hvordan vi arbejder med grammatikundervisning, skrivedidaktik, digital læsning og fagportaler, samt hvad der sker i det nye store projekt om Naturfaglig læsning – at lære med tekster i naturfagsundervisningen. Centeret står også med den spændende opgave at udvikle et nyt Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder. I får en opdatering på det.

Temagrupper

Skriv tekster, der skal bruges til noget! v/ Charlotte Rytter, konsulent
Skriftlig fremstilling har ændret sig markant de senere år. Og det har selvsagt også betydning for læsevejlederens vejledning.

På dette oplæg bliver I opdateret på de nye pejlemærker i skriveundervisningen, og I får øjnene op for de mange nye muligheder, tilgange og veje i skriftlig fremstilling, som kan give ny næring til mening, motivation og skriveglæde i undervisningen.

Med afsæt i tre cases til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling vises der konkrete eksempler på og gives inspiration til, hvordan man kan vejlede lærere til at gøre tekstskrivningen overskuelig for eleverne, hvordan man kan inddrage kilder og gøre fremstillingsformerne konkrete og meningsfulde i undervisningen.

Læsevejlederen som udvikler, inspirator og koordinator v/ Maria Ulrik Pedersen, pædagogisk konsulent, CFU Absalon
Et oplæg om udvikling af undervisning gennem forskellige vejledningsmetoder.

  • Hvordan kan du som læsevejleder analysere egen praksis?
  • Hvordan kan du bevidst vælge metoder til at udvikle undervisningen på din skole?
  • Hvilken betydning har den nye bekendtgørelse for PLC for vejlederens rolle?

Disse spørgsmål og mange flere vil blive diskuteret og besvaret gennem oplægget.

Nyankomne elever i klasserne – hvordan kan læsevejlederen støtte faglærere? v/ Maria Neumann Larsen, konsulent
I mange klasser sidder nyankomne elever, der skal i gang med at lære dansk. Dette er en stor opgave for faglæreren, som ofte har brug for sparring og vejledning. På dette temaoplæg vil du få viden om vigtige elementer for nyankomne elevers skolesucces: Social inklusion, afdækning af elevens sprog og skolemæssige erfaringer, brug af elevens sproglige ressourcer i undervisningen og undervisning i dansk som andetsprog basis. Du vil få konkrete redskaber til at vejlede faglærere, der står med denne komplekse opgave.

Hvad skaber en lystlæser? v/ Mette Westergaard, pædagogisk konsulent, CFU Absalon
Det spørgsmål forsøger vi at finde svar på med dette oplæg. Den nye læsevaneundersøgelse fra juni 2022 slår fast, at på trods af en stor national læselystindsats de seneste fem år så læser eleverne i grundskolen fortsat alt for lidt. Der er derfor brug for, at vi med fasthed i stemmen kan svare på, hvordan vi som skole arbejder aktivt med læsningens hvad, hvordan og med læsningens organisering, så vi sikrer en stærk og synlig læsekultur fra indskoling til udskoling. Oplægget vil komme med konkrete bud på, hvor og hvordan man som vejleder kan sætte ind med læselysttiltag.

Tilmelding

Tilmeld dig her senest den 30. september og derefter, så længe der er ledige pladser. 

Tid: Den 3. november 2022 kl. 9-15:45
Sted: Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Pris: 1.500 kr.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusadministration på kursus@pha.dk eller tlf. 7248 1930 (kursusnr. R22-130). 

.

Campus Roskilde

Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
3. november 2022 9:00 - 15:45