Del
English
Sproglærerens dag 2022

24. marts 2022

Sproglærerens dag 2022

Under overskriften "Nye veje til sprog" byder konferencen på faglige keynotes og praksisnære workshops til sprogfagene i grundskolen.

Program

8.30-9.00   Morgenmad

9.00-9.15   Velkomst v/ Marianne Hubert og Ulla Krogsgaard, CFU Absalon

9.15-10.15   Keynote 1: ‘Om Gramma3’ v/ Kirsten Bjerre, lektor på læreruddannelsen, KP og Kristine Kabel, ph.d., adjunkt, DPU, Aarhus Universitet

Nyere effektstudier (L1) peger på, at det, der rigtigt batter noget for elevers sproglige kompetencer og metasproglige viden, er en kontekstualiseret – eller funktionel – grammatikundervisning: En, der støtter eleverne i at se grammatik som betydningsskabende valg, præcis som det fremgår af fx Faghæfte for faget engelsk: ”Funktionel grammatikundervisning er at støtte eleverne i at se sammenhængen mellem tekstens formål og de sproglige valg.”

I projektet Gramma3 (2018-2019) har vi nu undersøgt, hvordan grammatikundervisningen faktisk foregår i grundskolens tre største sprogfag: dansk, engelsk og tysk.

Det har vist sig, at den dominerende praksis er en traditionel, dekontekstualiseret tilgang, men det har også vist sig, at lærerne selv ønsker at forandre deres egen praksis i retning af mere kontekstualisering – og at lærerne efterlyser inspiration til, hvordan man kan gribe det an.

Som del af projektet har vi derfor udviklet et helt konkret bud på, hvordan kontekstualiseret grammatikundervisning kan forstås; et værktøj. Og på den baggrund har vi sammen med lærerne gennemført didaktiske eksperimenter i tre grundskoleklasser.

Eksperimenterne har afdækket potentialer, men også nogle af de udfordringer, der kan være i at arbejde på denne måde.

Oplægget retter sig mod alle skolens sprogfag og mod både indskoling, mellemtrin og udskoling.

10.15-10.30   Pause

10.30-12.00   Workshop 1

 • 1a Kontekstualisering – et didaktisk værktøj til grammatikundervisningen v/ Kirsten Bjerre og Kristine Kabel
  Målgruppe: Sproglærere i grundskolen
  Denne workshop følger op på Kirsten Bjerres og Kristine Kabels oplæg. Du vil arbejde med cases og udvikle idéer til din undervisning - og derigennem undersøge potentialet ved funktionel grammatikundervisning som didaktisk værktøj i forbindelse med din egen praksis. Workshoppen henvender sig til alle sproglærere i indskoling, mellemtrin og udskoling.
 • 1b Tekster i bevægelse v/ Kirstine Jordan, lærer
  Målgruppe: Engelskundervisere på mellemtrin og udskoling
  Eleverne skal læse engelske tekster for at udvide deres ordforråd, for at øge deres forståelse for sproget, men også for deres egen lyst og fornøjelses skyld. Og her er tekster fra tekstbogen eller undervisningsportalen ikke nok. Så hvordan får vi eleverne til at læse (og lytte) til engelske romaner, podcasts mm.? Og ikke blot i timerne (for dem er der jo aldrig nok af), men også frivilligt i deres fritid? Det vil jeg forsøge at komme med nogle bud på. Og når teksterne så er læst, hvordan kan vi så arbejde med dem aktivt i engelskundervisningen? Ikke blot lystlæsningsromanerne, men også tekststykkerne fra tekstbogen og undervisningsportalerne? De (og I) skal op af stolene og ud i rummet og arbejde aktivt med ord og tekster.
 • 1c Autenticitet i tyskundervisningen v/ Adeline Raahauge Muntenjon, projektleder og didaktisk udvikler hos Grenzgenial
  Målgruppe: Tysklærere i grundskolen
  Autentiske materialer kan noget helt særligt. Disse materialer er rige på muligheder for at dykke ned i målsprogets kulturelle og sproglige særpræg. Men hvordan kan læreren åbne denne rigdom op for eleverne? Hvilken form for læring byder autentiske materialer på, når det sproglige niveau er udfordrende? Hvordan inviterer du eleverne til at gå på opdagelse i forskellige autentiske materialer af analog og digital karakter? I denne workshop får du inspiration, materialer og konkrete idéer til netop dette!
 • 1d Inspiration til mundtlig kommunikation i fransk v/ Fanny Tarif, fransklærer
  Målgruppe: Fransklærere i grundskolen
  Nye undersøgelser har vist, at mange elever har det svært med mundtlig kommunikation i fremmedsprog. Denne workshop har således fokus på, hvordan du kan motivere eleverne til at sige mere på fransk. Hvordan sætter man mere fokus på det mundtlige i undervisningen? Der gives konkrete eksempler og idéer til større mundtlighed ikke kun i klassen, men også derhjemme og som lektier.

12.00-13.00   Frokost med mulighed for at se udstillinger fra forlag, hvis corona-situationen tillader det.

13.00-14.00   Keynote 2: ‘Hvorfor gør jeg det, jeg gør?’ v/ Hanne Leth Andersen, professor, rektor på RUC 

Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvordan udvikler jeg min sprogundervisning?

Som sproglærer beskæftiger du dig i din hverdag med mangfoldige undervisningsmål, metoder og læringsstrategier. Sprogundervisning handler både om viden, færdighed og kompetencer – og ikke mindst samspillet mellem dem – og der skal træffes rigtigt mange valg både før og under undervisningen. Hvis man reflekterer og går i dialog med andre om erfaringer og tanker, kan man få bedre indsigt i, hvor man har mulighed for udvikling. Det handler fx om lærerens motivation og personlighed, erfaringer, faglighed, interesser, sprog- og kultursyn og læringssyn – og om rammerne for undervisningen. Jeg vil i oplægget tage udgangspunkt i kommunikativ undervisning og task-baseret læring som et udgangspunkt for refleksion over hverdagens sprogundervisning.

Ref. Henriksen, Fernandez, Andersen & Fristrup (2020): Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Samfundslitteratur.

14.00-14.15   Pause

14.15-15.45   Workshop 2

 • 2a eTwinning - din genvej til internationalt samarbejde v/ Tine Lund, lærer, eTwinning-ambassadør
  Målgruppe: Alle sproglærere
  Den digitale og gratis online platform til skolesamarbejde i Europa præsenteres, og du ser eksempler på faglige samarbejdsprojekter. Derefter arbejder vi hands-on både med at finde samarbejdspartnere og med mulighederne i TwinSpace - projektets samarbejdsplatform med eleverne. Medbring pc. Det er en fordel, at du er oprettet på etwinning.net inden workshoppen. Du kan læse mere på etwinning.dk.
 • 2b Tekster i bevægelse v/ Kirstine Jordan, lærer
  Målgruppe: Undervisere på engelsk på mellemtrin og udskoling
  Samme indhold som 1b (se ovenfor).
 • 2c Foldebøger i sprogundervisningen v/ Adeline Raahauge Muntenjon, projektleder og didaktisk udvikler hos Grenzgenial
  Målgruppe: Alle sproglærere
  Foldebøger er et glimrende værktøj for eleverne, når de skal anvende og visualisere det lærte i et fysisk produkt. Der findes ikke et rigtigt eller forkert resultat, så der er rig mulighed for at differentiere. Sammen udforsker vi foldebogens anvendelse på alle klassetrin, og du får masser af inspiration, når vi går på jagt efter nye ord og chunks, bliver nysgerrige på sproget, arbejder med de første skriftlige produktioner og lærer simple foldeteknikker. Du bliver samtidig klogere på, hvordan du kan implementere foldebøger i fremmedsprogsundervisningen, hvor fordybelsen tit begrænses af tidsrammen. Eksemplerne i workshoppen vil være til tysk, men kan nemt overføres til andre sprog.
 • 2d Flersprogethedsdidaktik i og på tværs af sprogfag v/ Natascha Drachmann, ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og Professionshøjskolen Absalon,  Tine Jensen og Melanie Schmidt Østerbye
  Målgruppe: Alle sproglærere i grundskolen
  Nutidens samfund er præget af en høj sproglig mangfoldighed, der kalder på en didaktik, som tager højde for og drager nytte af elevernes samlede sproglige ressourcer, når de skal lære sprog. På denne workshop vil vi sammen undersøge, hvad en såkaldt flersprogethedsdidaktik er, hvorfor det giver mening for både minoritets- og majoritetselever at arbejde med sproglig brobygning i sprogfagene og hvordan der konkret i sprogundervisningen kan bygges bro mellem målsproget og andre sprog. Workshoppen trækker på resultater fra forsknings- og udviklingsprojektet Plurilingual Education – Minority and Majority Students’ Language Awareness across Educational Levels og tager afsæt i flersprogede aktiviteter til 1., 5. og 7. klasse, der er udviklet i og på tværs af sprogfagene dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk og tysk. De flersprogede aktiviteter vil danne grundlag for workshoppens drøftelser og refleksioner og samtidig tjene til praksisnær inspiration.

15.45   Tak for i dag!

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen her.

Tid: 24. marts 2022 kl. 9-15.45
Sted: Absalon, Campus Slagelse
Pris: 1.550 kr.

Spørgsmål? Kontakt CFU's kursusafdeling på kursus@pha.dk og tlf. 7248 1930 (kursusnr. S22-203).

Vi tager forbehold for ændringer.

.

Campus Slagelse

Sdr. Stationsvej 30
4200 Slagelse
24. marts 2022 9:00 - 15:45